Taiwan: Funeral Of Chiang Kai-Shek

Record ID: 2311